SUSȚINEM NECONDIȚIONAT SPORTIVII ÎN ALB ȘI NEGRU AI CLUJULUI.
„O viață în alb și negru, plină de culoare” unul din sutele de 
„motto”-uri ce ne caracterizează trăirile din tribune. Detalii despre activitatea noastra dar si despre evenimentele organizate puteti găsi pe pagina web: www.peluzasepcilerosii.ro

PELUZA ȘEPCILE ROȘII CLUJ-NAPOCA

Asociație Non-Guvernamentală pentru promovarea imaginii

Clubului Universitatea Cluj și sprijinirea acestuia prin mijloace specifice.

011_Povestea De la ora 1919_1_2_2019.png

Actul Constitutiv și Statul Asociației

Peluza Șepcile Roșii Cluj-Napoca

ACT CONSTITITUV

 

I. Asociaţia va fi denumită ASOCIAŢIA "PELUZA ȘEPCILE ROȘII CLUJ-NAPOCA” şi este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică și independentă. Asociaţia “PELUZA SEPCILE ROSII CLUJ-NAPOCA” funcţionează ca persoană juridică română, de sine stătătoare, în baza prezentului act constitutiv şi ale normelor legale în vigoare.

II. Sediul Asociaţiei este situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 110, județul Cluj, România

III. Asociaţia are ca scop general:  promovarea imaginii Clubului UNIVERSITATEA CLUJ si sprijinirea acestuia prin mijloace specifice.

        Obiectivele Asociaţiei sunt:

 

 1. susținerea echipelor la meciurile pe care le dispută pe teren propriu și în deplasare, în competiții oficiale sau neoficiale, interne și internaționale;

 2. promovarea căilor alternative în educarea tinerelor generaţii și a copiilor prin sport.

 3. medierea comunicării între suporteri și conducerea Ascociației și a Clubului

 4. atragerea de noi suporteri, din țară și din străinătate;

 5. organizarea de manifestări pentru omagierea personalităților care și-au legat numele de  “Asociația Peluza Șepcile Roșii Cluj-Napoca” si de Club;

 6. colaborarea cu instituțiile statului, dar și cu alte asociații și fundații din România și din străinătate;

 7. finanțarea deplasărilor și acțiunea de promovare a suporterilor și a clubului;

 8. participarea la activități sportive și extrasportive, în legătura cu Clubul "Universitatea Cluj”

 9. dezvoltarea şi întărirea spiritului de comunitate prin organizarea de evenimente şi programe culturale;

 10. sprijinirea logistică și financiară a activității sportive a FC Universitatea Cluj;

 11. organizarea de campanii de strângere de fonduri în vederea susținerii activităților pentru îndeplinirea scopurilor propuse;

 12. desfășurarea de activități caritative;

 13. încurajarea și promovarea activităților voluntare;

 14. acordarea de ajutoare materiale şi băneşti, în cazuri deosebite;

 15. realizarea și editarea de publicații, pliante, afișe, broșuri, cărți, pictograme informatice, materiale promoționale și alte material informative

*Obiectivele pe care şi le propune în vederea realizării acestui scop sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei.

IV. Asociaţia se constituie pe durata nedeterminată.

STATUT

II. Scopurile și Obiectivele Asociaţiei

*Art. 7. Strategiile şi formele de acţiune ale Asociaţiei sunt:

        Organizarea de concerte, spectacole, editarea, tipărirea şi comercializarea publicaţiilor, cărţilor, casetelor audio-video, materialelor promoționale cu profil similar. Crearea și comercializarea obiectelor specifice, angajarea de personal calificat cu contract de muncă sau persoane fizice autorizate ori persoane juridice, în vederea realizării obiectivelor și scopurilor Asociației.

 

*Art. 8.

(a) Asociaţia îşi poate constitui filiale, sucursale, puncte de lucru, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii prealabile a Adunării Generale a Asociaţiei, cu partimoniu distinct de cel al Asociaţiei.

(b) Asociaţia, în vederea atingerii scopurilor propuse se poate asocia cu alte persoane juridice fără scop patrimonial, cu scop asemănător, sau se poate constitui în federaţii.

(c) Asociaţia poate desfăşura orice activitate economică directă, dacă acesta are caracter accesoriu şi este în strânsă legătură cu scopurile Asociaţiei.

 

III. CalitateA de membru al asociaţiei

 

Art. 9. Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană fizică majoră sau orice persoană juridică care respectă Statutul Asociaţiei şi îndeplineşte condiţiile impuse de acesta, respectă hotărârile Adunării Generale şi plăteşte la timp cotizaţia stiabilită pentru fiecare categorie de membru în parte.

Art. 10. Asociaţia are membrii activi, susţinători şi membrii de onoare.

Art. 11. Membru activ poate fi orice persoană fizică majoră sau orice persoană juridică care activează în mod direct şi nemijlocit în vederea îndeplinirii scopurilor statutare ale Asociaţiei.

Primirea membrilor activi se face la propunerea membrilor Consiliului Director, pe baza completării unui formular de înscriere şi achitarea taxei de înscriere.

Art. 12. Membru susţinător poate deveni orice persoană fizică sau juridică, română sau străină care prin activitatea sa susţine din punct de vedere material sau moral realizarea scopurilor statutare ale Asociaţiei.

Art. 13. Membru de onoare poate deveni orice persoană a cărei activitate deosebită se înscrie în scopurile Asociaţiei.

Membrii de onoare sunt desemnaţi la propunerea oricărui membru al Asociaţiei, admiterea lor făcându-se cu majoritate simplă de vot în cadrul Adunării Generale.

Art. 14. Membrii activi ai Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

a.) au drept de vot în cadrul Adunării Generale;

b.) au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;

c.) au dreptul de a participa la Adunările Generale;

d.) au dreptul de a participa la lucrările Consiliului Director în care se iau decizii în legătură cu calitatea lor de membru al Asociaţiei excepţie fiind momentul în care se decide asupra aderării lor la Asociaţie;

e.) au dreptul de a formula contestaţii în cazul în care consideră că măsura de sancţionare luată împotriva lor este neîntemeiată şi nestatutară;

f.) au dreptul de a lua parte cu drepturi depline la întreaga activitate a Asociaţiei;

g.) au obligaţia de a respecta Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;

h.) au obligaţia de a respecta hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

i.) au obligaţia de a participa la Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare convocate conform Statutului;

j.) au obligaţia de a răspunde pentru daunele morale şi materiale aduse Asociaţiei;

 

Art. 15. Membrii susţinători şi membrii de onoare nu pot fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei. Ei pot participa la aclivitatea Asociaţiei şi la Adunarea Generală a acesteia, fără a avea drept de vot.

Art. 16. Cuantumul cotizaţiei anuale va fi determinat de Adunarea Generală a Asociaţiei în mod diferenţiat pentru fiecare categorie de membru. Membrii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei anuale.

Art. 17. Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:

1. la cerere;

2. neplata cotizaţiei anuale timp de un an, nici după primirea unui avertisment scris;

3. deces;

4. excludere, Consiliul Director poate decide cu majoritate simplă excluderea unui

membru.

Această sancţiune intervine pentru desfăşurarea unor acte reprobabile, pentru nerespectarea prevederilor Statutului, pentru încălcarea gravă a legilor ţării sau în cazul desfăşurării unor atitudini şi misiuni ce contravin scopului Asociaţiei.

Împotriva acestei decizii se poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Contestaţia se evaluează de Adunarea Generală. Până la soluţionarea contestaţiei se suspendă calitatea de membru al petentului.

Mențiune!

1. Alcătuită din totalitatea membrilor tuturor grupurilor reprezentante în sectorul destinat Peluzei Șepcile Roșii!

2. Taxă de înscriere Membru „Peluza Șepcile Roșii Cluj-Napoca”:

- Stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Nr. 1 din data de 18.Martie.2018 (20 RON)

2. Cotizație anuală Membru „Peluza Șepcile Roșii Cluj-Napoca”:

- Stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Nr. 1 din data de 18.Martie.2018 (50RON)